විධායකය අහෝසි නොකර ජනපතිවරණය පැවැත්වුවොත් පොදු වමක් ලෙස තීන්දුවක්

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විධායක ජනපති ක්රපමය අහෝසි නොකර නැවත ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වුවහොත් පන්ති බලවේගවල පෙළගැසීම මත පදනම්ව පොදු වමක් ලෙස තීන්දුවක් ගෙන ඉදිරි කටයුතු සිදුකරන බව ලංකා ස